top of page

Plasmonics and Nano Optics

With the help of STEM-based cathodoluminescence and monochromated EELS, we investigate light-matter interactions at the nanometer lengthscale.

Image paper Zhaogang (small).jpg

Zhaogang Dong, Zackaria Mahfoud, Ramón Paniagua-Domínguez, Hongtao Wang, Antonio I. Fernández-Domínguez, Sergey Gorelik, Son Tung Ha, Febiana Tjiptoharsono, Arseniy I. Kuznetsov, Michel Bosman, Joel K. W. Yang

Light: Science & Applications 11:20 (2022)

Figure paper Wang (small).jpg

Yunzheng Wang, Jing Ning, Li Lu, Michel Bosman, Robert E Simpson

npj Computational Materials 7, 183 (2021)

AM.jpg

Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng

Advanced Materials

August 2021

JingYang2.jpg

Jing-Yang Chung, Zhang Li, Sarah A Goodman, Jinkyu So, Govindo J Syaranamual, Tara P Mishra, Eugene A Fitzgerald, Michel Bosman, Kenneth Lee, Stephen J Pennycook, Silvija Gradečak

ACS Photonics

September 2021

1.jpg

Tara P Mishra, Govindo J Syaranamual, Zeyu Deng, Jing Yang Chung, Li Zhang, Sarah A Goodman, Lewys Jones, Michel Bosman, Silvija Gradečak, Stephen J Pennycook, Pieremanuele Canepa

Physical Review Materials 5 (2), 024605

22 February 2021

3.jpg

Hue Thi Bich Do, Ding Wen Jun, Zackaria Mahfoud, Wu Lin, Michel Bosman

Nanoscale 13, 2801-2810

January 2021

Fan Nature Comms.jpg

Zhanxi Fan, Michel Bosman, Zhiqi Huang, Ye Chen, Chongyi Ling, Lin Wu, Yuriy A Akimov, Robert Laskowski, Bo Chen, Peter Ercius, Jian Zhang, Xiaoying Qi, Min Hao Goh, Yiyao Ge, Zhicheng Zhang, Wenxin Niu, Jinlan Wang, Haimei Zheng, Hua Zhang.

Nature communications 11 (1), 1-8

July 3 2020

Screenshot 2021-05-13 at 6.32.37 PM.png

Xiao Xiong, Yang Zhou, Yi Luo, Xiang Li, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Peng Zhang, Lin Wu

ACS nano 14 (7), 8806-8815

26 June 2020

Screenshot 2021-05-13 at 6.39.05 PM.png

Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Hue Thi Bich Do, Xiao Xiong, Zackaria Mahfoud, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu

Nanophotonics 1 (ahead-of-print)

June 17 2020

Screenshot 2021-05-13 at 7.19.44 PM.png

Janaki Shanmugam, Konstantin B Borisenko, Andrew Luers, Paul Ewart, Priyav Shah, Benjamin AO Williams, Christopher Craig, Daniel W Hewak, Rohanah Hussain, Tamás Jávorfi, Giuliano Siligardi, Michel Bosman, Angus I Kirkland

physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 13 (12), 1900449

December 2019

Screenshot 2021-05-13 at 7.30.40 PM.png

Mohamed Asbahi, Zackaria Mahfoud, Surani B Dolmanan, Wenya Wu, Zhaogang Dong, FuKe Wang, Mohammad SM Saifullah, Sudhiranjan Tripathy, Karen SL Chong, Michel Bosman

ACS applied materials & interfaces 11 (48), 45207-45213

November 7 2019

Publications

bottom of page