top of page

2D Materials and Localised Electric Fields

Monolayers are in several ways ideal sample material for electron microscopy. We apply aberration-corrected STEM and EELS to investigate new 2D materials at the atomic scale.

Publications

Yesheng Li, Leyi Loh, Sifan Li, Li Chen, Bochang Li, Michel Bosman, Kah-Wee Ang

Nature Electronics

17 May 2021

Screenshot 2021-05-12 at 4.10.05 PM.png

Yue Zheng, Du Xiang, Jialin Zhang, Rui Guo, Wenhui Wang, Tao Liu, Leyi Loh, Yanan Wang, Jing Gao, Cheng Han, Michel Bosman, Zhenhua Ni, Wei Chen

Nano Research, 1-8

4 January 2021

Ranjan ACS.jpg

Alok Ranjan, Sean J O’Shea, Michel Bosman, Nagarajan Raghavan, Kin Leong Pey

ACS Applied Materials & Interfaces 12 (49), 55000-55010

December 1 2020

Screenshot 2021-05-12 at 7.22.51 PM.png

Leyi Loh, Zhepeng Zhang, Michel Bosman, Goki Eda

Nano Research, 1-14

October 20 2020

Screenshot 2021-05-13 at 7.41.04 PM.png

Ziyu Qin, Leyi Loh, Junyong Wang, Xiaomin Xu, Qi Zhang, Benedikt Haas, Carlos Alvarez, Hanako Okuno, Justin Zhou Yong, Thorsten Schultz, Norbert Koch, Jiadong Dan, Stephen J Pennycook, Dawen Zeng, Michel Bosman, Goki Eda

ACS nano 13 (9), 10768-10775

August 6 2019

Screenshot 2021-05-13 at 8.15.32 PM.png

A Ranjan, N Raghavan, FM Puglisi, S Mei, A Padovani, L Larcher, K Shubhakar, P Pavan, M Bosman, XX Zhang, SJ O’Shea, KL Pey

IEEE Electron Device Letters 40 (8), 1321-1324

17 June 2019

Loh  Re-doped.jpg

Leyi Loh, Yifeng Chen, Junyong Wang, Xinmao Yin, Chi Sin Tang, Qi Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrew TS Wee, Michel Bosman, Su Ying Quek, Goki Eda.

Nano Letters

11 June 2021

fx1.jpeg

Yong Zhu, Lei Tao, Xiya Chen, Yinhang Ma, Shoucong Ning, Jiadong Zhou, Xiaoxu Zhao, Michel Bosman, Zheng Liu, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou

iScience 24 (12) 103456 (2021)

bottom of page