top of page

Publications

2023

Figure Saifullah.jpg

Mohammad S.M. Saifullah et al.

Nano Letters 22, 7432−7440 (2022)

Figure Aabdin.jpg

Zainul Aabdin et al.

ACS Applied Electronic Materials 4, 5191−5198 (2022)

Figure Xiao.jpg

Han Xiao et al.

Advanced Materials Interfaces 9, 2201353 (2022)

Figure JingNing.jpg

Jing Ning et al.

ACS Applied Materials and Interfaces 14, 41225−41234 (2022)

Figure paper Wei (Small).jpg

Jishi Wei, Fan Lu Meng, Tongtao Li, Tianxi Zhang,

Shibo Xi, Wei Li Ong, Xiao-Qiao Wang, Xinyue Zhang,

Michel Bosman, Ghim Wei Ho

Advanced Functional Materials 32, 2109692 (2022)

Image paper Zhaogang (small).jpg

Zhaogang Dong, Zackaria Mahfoud, Ramón Paniagua-Domínguez, Hongtao Wang, Antonio I. Fernández-Domínguez, Sergey Gorelik, Son Tung Ha, Febiana Tjiptoharsono, Arseniy I. Kuznetsov, Michel Bosman, Joel K. W. Yang

Light: Science & Applications 11:20 (2022)

Image paper Aaron3(small).jpg

Chit Siong Lau et al.

Advanced Materials 34 (25), 2270189 (2022)

Figure Zhang1.jpg

Zhepeng Zhang et al.

Advanced Optical Materials 10, 2201350 (2022)

2022

Figure paper Wang (small).jpg

Yunzheng Wang, Jing Ning, Li Lu, Michel Bosman, Robert E Simpson

npj Computational Materials 7, 183 (2021)

Yesheng Li, Leyi Loh, Sifan Li, Li Chen, Bochang Li, Michel Bosman, Kah-Wee Ang

Nature Electronics 4, 348 (2021)

1.jpg

Tara P Mishra, Govindo J Syaranamual, Zeyu Deng, Jing Yang Chung, Li Zhang, Sarah A Goodman, Lewys Jones, Michel Bosman, Silvija Gradečak, Stephen J Pennycook, Pieremanuele Canepa.

Physical Review Materials 5 (2), 024605 (2021)

Screenshot 2021-05-12 at 4.10.05 PM.png

Yue Zheng, Du Xiang, Jialin Zhang, Rui Guo, Wenhui Wang, Tao Liu, Leyi Loh, Yanan Wang, Jing Gao, Cheng Han, Michel Bosman, Zhenhua Ni, Wei Chen

Nano Research, 1-8 (2021)

3.jpg

Hue Thi Bich Do, Ding Wen Jun, Zackaria Mahfoud, Wu Lin , Michel Bosman

Nanoscale 13, 2801-2810 (2021)

Screenshot 2021-05-12 at 6.24.24 PM.png

Shixuan Liu, Yong Yu, Di Wu, Xiao Xu, Lin Xie, Xiaolian Chao, Michel Bosman, Stephen J Pennycook, Zupei Yang, Jiaqing He.

Advanced Functional Materials 31 (5), 2007340 (2021)

Loh  Re-doped.jpg

Leyi Loh, Yifeng Chen, Junyong Wang, Xinmao Yin, Chi Sin Tang, Qi Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrew TS Wee, Michel Bosman, Su Ying Quek, Goki Eda.

Nano Letters 21 (12) 5293 (2021)

AM.jpg

Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng

Advanced Materials 33 (32) 2101950 (2021)

JingYang2.jpg

Jing-Yang Chung, Zhang Li, Sarah A Goodman, Jinkyu So, Govindo J Syaranamual, Tara P Mishra, Eugene A Fitzgerald, Michel Bosman, Kenneth Lee, Stephen J Pennycook, Silvija Gradečak

ACS Photonics 8 (10) 2853 (2021)

Figure Kamal (small).jpg

Kamal Patel, Jonathon Cottom, Adnan Mehonic, Wing Ng, Anthony J. Kenyon, Michel Bosman, Alexander L. Shluger

APL Materials 9, 121107 (2021)

fx1.jpeg

Yong Zhu, Lei Tao, Xiya Chen, Yinhang Ma, Shoucong Ning, Jiadong Zhou, Xiaoxu Zhao, Michel Bosman, Zheng Liu, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Wu Zhou

iScience 24 (12) 103456 (2021)

2021

2020

Ranjan ACS.jpg

Alok Ranjan, Sean J O’Shea, Michel Bosman, Nagarajan Raghavan, Kin Leong Pey

ACS Applied Materials & Interfaces 12 (49), 55000-55010 (2020)

Screenshot 2021-05-12 at 7.22.51 PM.png

Leyi Loh, Zhepeng Zhang, Michel Bosman, Goki Eda

Nano Research, 1-14 (2020)

Fan Nature Comms.jpg

Zhanxi Fan, Michel Bosman, Zhiqi Huang, Ye Chen, Chongyi Ling, Lin Wu, Yuriy A Akimov, Robert Laskowski, Bo Chen, Peter Ercius, Jian Zhang, Xiaoying Qi, Min Hao Goh, Yiyao Ge, Zhicheng Zhang, Wenxin Niu, Jinlan Wang, Haimei Zheng, Hua Zhang.

Nature communications 11 (1), 1-8 (2020)

Screenshot 2021-05-13 at 6.32.37 PM.png

Xiao Xiong, Yang Zhou, Yi Luo, Xiang Li, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Peng Zhang, Lin Wu

ACS nano 14 (7), 8806-8815 (2020)

Screenshot 2021-05-13 at 6.39.05 PM.png

Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Hue Thi Bich Do, Xiao Xiong, Zackaria Mahfoud, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu

Nanophotonics 9 (10) , 3303-3313 (2020)

Yang Adv Mater.jpg

Lin Yang, Leyi Loh, Dilip Krishna Nandakumar, Wanheng Lu, Mengqi Gao, Xue Le Charlotte Wee, Kaiyang Zeng, Michel Bosman, Swee Ching Tan

Advanced Materials 32 (25), 2000971 (2020)

2019

Screenshot 2021-05-13 at 7.19.44 PM.png

Janaki Shanmugam, Konstantin B Borisenko, Andrew Luers, Paul Ewart, Priyav Shah, Benjamin AO Williams, Christopher Craig, Daniel W Hewak, Rohanah Hussain, Tamás Jávorfi, Giuliano Siligardi, Michel Bosman, Angus I Kirkland

physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 13 (12), 1900449 (2019)

Screenshot 2021-05-13 at 7.24.20 PM.png

TJ Whitcher, LC Gomes, D Zhao, M Bosman, X Chi, Y Wang, A Carvalho, HK Hui, Q Chang, MBH Breese, AH Castro Neto, ATS Wee, HD Sun, EEM Chia, A Rusydi

NPG Asia Materials 11 (1), 1-12 (2019)

Screenshot 2021-05-13 at 7.30.40 PM.png

Mohamed Asbahi, Zackaria Mahfoud, Surani B Dolmanan, Wenya Wu, Zhaogang Dong, FuKe Wang, Mohammad SM Saifullah, Sudhiranjan Tripathy, Karen SL Chong, Michel Bosman

ACS applied materials & interfaces 11 (48), 45207-45213 (2019)

Screenshot 2021-05-13 at 7.41.04 PM.png

Ziyu Qin, Leyi Loh, Junyong Wang, Xiaomin Xu, Qi Zhang, Benedikt Haas, Carlos Alvarez, Hanako Okuno, Justin Zhou Yong, Thorsten Schultz, Norbert Koch, Jiadong Dan, Stephen J Pennycook, Dawen Zeng, Michel Bosman, Goki Eda

ACS nano 13 (9), 10768-10775 (2019)

Screenshot 2021-05-13 at 7.52.57 PM.png

Jonathon Cottom, Anton Bochkarev, Emilia Olsson, Kamal Patel, Manveer Munde, Jürgen Spitaler, Maxim N Popov, Michel Bosman, Alexander L Shluger

ACS applied materials & interfaces 11 (39), 36232-36243 (2019)

Screenshot 2021-05-13 at 8.04.41 PM.png

S Mei, M Bosman, K Shubhakar, N Raghavan, L Ming, KL Pey

Microelectronic Engineering 216, 111042 (2019)

Screenshot 2021-05-13 at 8.09.10 PM.png

K Patel, J Cottom, Michel Bosman, AJ Kenyon, AL Shluger

Microelectronic Engineering 216, 111042 (2019)

Screenshot 2021-05-13 at 8.15.32 PM.png

A Ranjan, N Raghavan, FM Puglisi, S Mei, A Padovani, L Larcher, K Shubhakar, P Pavan, M Bosman, XX Zhang, SJ O’Shea, KL Pey

IEEE Electron Device Letters 40 (8), 1321-1324 (2019)

bottom of page